Parker Gear Pump

Contact Now

Parker CB-B125 Gear Pump

50.000 mm 1.00 mm
Two Seals 90.0000 mm

Parker CB-B80 Gear Pump

22.3 mm 76 kg
193 kN 1.8

Parker CB-B32 Gear Pump

10 mm 120 mm
80 mm 106 mm

Parker CB-B25 Gear Pump

1.50 mm 48.00 mm
13000 rpm 140.0000 mm

Parker CB-B10 Gear Pump

7500 rpm 38000 N
50.000 mm Shield & Seal

Parker CB-B6 Gear Pump

0.036 kg 0.3 mm
30 mm 35 mm

Parker CB-B4 Gear Pump

8 2 x SR-1618
54.3 kN 120.65 mm